โต๊ะสำนักงาน [Office Desk]

โค้ดสินค้า:

4102, 4120, 4130, 4103

Dimension (L x W x H):

60 x 120 x 75

โค้ดสินค้า:

4502, 4520, 4530, 4503

5002, 5020, 5030, 5003

6002, 6020, 6030, 6003

Dimension (L x W x H):

80 x 135 x 75

80 x 150 x 75

80 x 180 x 75

โค้ดสินค้า:

5023, 5032

6023, 6032

Dimension (L x W x H):

80 x 150 x 75

80 x 180 x 75

โค้ดสินค้า:

T4102, T4120, T4130, T4103

T4502, T4520, T4530, T4503

T5002, T5020, T5030, T5003

T6002, T6020, T6030, T6003

Dimension (L x W x H):

60 x 120 x 75

80 x 135 x 75

80 x 150 x 75

80 x 180 x 75

Dimension (L x W x H):

80 x 180 x 75

โค้ดสินค้า:
 

T6023, T6032

โค้ดสินค้า: CONFERENCE

โค้ดสินค้า: WORK STATION

Dimension (L x W x H):

120 x 300 x 75

Dimension (L x W x H):

120 x 300 x 75

โค้ดสินค้า:

T-4102-H

Dimension (L x W x H):

60 x 120 x 75

โค้ดสินค้า:

4102-H, C-80H

Dimension (L x W x H):

60 x 120 x 75

60 x 80 x 75

โค้ดสินค้า:

CORNER

Bangkok, Thailand  |  (02)-347-3708-09  | europlan@hotmail.com | © Europlan Office Furniture (1999) Co.,Ltd.